Allmänna villkor

Artikel 1 Tillämpningsområde

Dessa allmänna villkor (nedan kalladeAllmänna villkor) gäller utan begränsningar eller förbehåll för all försäljning som FIZIMED (nedan kalladHandlaren) genomför med icke-professionella konsumenter och köpare (nedan kalladeKundenellerKunderna) som vill köpa de produkter (nedan kalladeproduktenellerprodukterna) som saluförs av handlaren:

 • Emy Kegel-tränaren;

genom att omedelbart köpa eller genom att göra en beställning eller via webbplatsen (http://www. fizimed. com, nedan kalladwebbplatsen).

I dessa allmänna villkor anges särskilt villkoren för omedelbara köp, beställningar, betalningar, rabatter och leverans av produkter som beställts av kunderna.

Kunden bekräftar att han/hon har rättskapacitet att ingå ett avtal och köpa de produkter som erbjuds webbplatsen.

Kunden godkänner att all information som krävs för att genomföra eller ingå avtalet kommer att överföras elektroniskt.

De viktigaste egenskaperna hos produkterna (särskilt tekniska specifikationer och illustrationer) presenteras i katalogerna från handlaren eller på webbplatsen. Handlaren kan inte hållas ansvarig för några av de foton eller illustrationer som finns i katalogerna eller på webbplatsen. Kunderna måste läsa produktbeskrivningarna för att få reda på de viktigaste egenskaperna och specifikationerna för varje produkt.

Produkterbjudanden gäller i mån av tillgång.

Dessa allmänna villkor gäller oberoende av alla andra villkor, särskilt de som gäller för försäljning på Internet eller via andra försäljnings- och marknadsföringskanaler.

Dessa allmänna villkor meddelas alltid till kunderna före omedelbara köp eller innan en beställning görs och ska vid behov ha företräde framför andra versioner eller andra dokument.

Kunden bekräftar att han/hon har läst och accepterat dessa allmänna villkor innan han/hon gör ett omedelbart köp eller lägger en beställning genom att kryssa i rutan som är avsedd för detta ändamål innan han/hon fortsätter med beställningsprocessen online, liksom villkoren på webbplatsen. Eftersom dessa allmänna villkor kan ändras är den version som gäller för kundens köp den version som är i kraft på dagen för det omedelbara köpet eller beställningen.

Om inget annat bevisas utgör de uppgifter som sparats i handlarens IT-system bevis för alla transaktioner som genomförts med kunden.

Enligt den franska dataskyddslagen av den 6 januari 1978 och riktlinjerna i GDPR (General Data Protection Regulation), som trädde i kraft den 25 maj 2018, kan Kunderna när som helst utöva sin rätt att få tillgång till, korrigera, radera eller invända mot behandlingen av sina personuppgifter, eller återanvända sina personuppgifter för egna ändamål, genom att skicka ett brev per post med bevis på sin identitet till FIZIMED, 8 rue Sainte-Marguerite 67000 STRASBOURG.

Genom att bekräfta sin beställning godkänner kunderna dessa allmänna villkor utan begränsningar eller förbehåll.

Kunden bekräftar att han/hon har rättskapacitet att ingå ett avtal och köpa de produkter som erbjuds på webbplatsen.

Artikel 2 Beställningar Omedelbara inköp

Kunderna är ansvariga för att välja de produkter de vill beställa enligt följande villkor:

 • Beställningar kan göras online via webbplatsen;
 • Beställningar kan göras online via FIZIMED-applikationer för surfplattor och smartphones.

Beställningar som skickas till FIZIMED annat sätt, t. ex. via post eller e-post, kommer inte att beaktas.

När kunden gör en beställning, efter att ha valt och lagt Produkter och/eller tjänster i sin kundvagn, måste han/hon:

 • kontrollera sin kundvagn och vid behov korrigera dess innehåll (produktnamn, kvantiteter och priser, leveransvillkor och avgifter etc. );
 • bekräfta deras varukorg;
 • ange deras kontaktuppgifter;
 • välja en leveransmetod;
 • accepterar villkoren och deras skyldighet att betala för beställningen.

Kunderna måste godkänna avtalsinformationen innan de bekräftar sin beställning.

Produkterbjudanden är giltiga länge de är synliga webbplatsen, men de är beroende av tillgänglighet.

Försäljningen anses vara slutgiltig först när kunden har fått en orderbekräftelse från handlaren via e-post och när handlaren har mottagit hela betalningen för beställningen.

För beställningar som görs Internet registreras en beställning Handlarens webbplats när Kunden accepterar dessa Allmänna villkor genom att kryssa i den ruta som är avsedd för ändamålet och validerar beställningen. Kunden har möjlighet att kontrollera detaljerna i beställningen (inklusive det totala priset) och att korrigera eventuella fel innan beställningen godkänns (artikel 1127-2 i den franska civillagen). Genom att bekräfta en beställning godkänner kunden dessa allmänna villkor i sin helhet och är bunden av försäljningsavtalet.

Kunden ansvarar därför för att kontrollera att beställningen är korrekt och omedelbart rapportera eventuella fel.

Varje beställning som görs på webbplatsen utgör ett avtal som ingås på distans mellan kunden och handlaren.

Handlaren förbehåller sig rätten att annullera eller vägra en beställning från en kund om kunden är inblandad i en pågående tvist om betalningen av en tidigare beställning.

Kunderna kan följa utvecklingen av sina beställningar på webbplatsen.

Återbetalningsperiod – Uteslutningar

Ångerrätten gäller inte för de produkter och tjänster som anges i artikel L121-21-8 i den franska konsumentlagen. Efter att ha mottagit en beställning har kunden 14 dagar sig att ångra sig, förutsatt att förseglingen inte har brutits och att produkten inte har tagits ur förpackningen.

Artikel 3 Priser

Produkterna säljs till de priser som anges i Handlarens prislista (i bilagan till dessa Allmänna villkor) dagen för det omedelbara köpet eller när Handlaren tar emot beställningen. Priserna anges i euro, inklusive och exklusive skatter. Dessa priser är fastställda och kan inte ändras under deras giltighetsperiod enligt vad som anges i handlarens prislista, men utanför denna period kan handlaren ändra priserna när som helst.

Med undantag för produkter som hämtas direkt av kunden, inkluderar priserna inte frakt-, hanteringsoch leveranskostnader som läggs till priset produkterna (i enlighet med de villkor som anges i handlarens prislista) och som beräknas före ett omedelbart köp eller innan beställningen görs. Kunden är skyldig att betala hela orderbeloppet, inklusive dessa olika kostnader.

Kunden är ansvarig för alla lokala skatter, hamnavgifter, tullar och avgifter som kan krävas för att leverera beställningen.

Handlaren ska förse kunden med en faktura för alla beställningar, oavsett om de hämtas eller levereras.

Artikel 4 – Betalningsvillkor

Beställningen måste betalas i sin helhet samma dag som beställningen görs av kunden via en av följande säkra betalningsmetoder:

 • kreditkort: Visa, MasterCard, American Express och andra;
 • banköverföring;
 • kreditkort i flera omgångar: Kunderna kan betala med kreditkort i flera omgångar enligt riktlinjerna för metoden ”flera omgångar”, som måste läsas och godkännas innan du gör en beställning.

Alla betalningsuppgifter krypteras med hjälp av TLS-protokollet (Transport Layer Security).

I händelse av försenade betalningar eller om kunden inte har mottagit de utestående beloppen inom de tidsfrister som anges ovan eller på det betalningsdatum som anges på den faktura som skickats till kunden, har Handlaren full rätt att automatiskt debitera förseningsavgifter med en månatlig ränta på 10 % av det totala beloppet för inköpspriset (inklusive skatter) som anges på nämnda faktura, utan någon formell åtgärd eller förhandsbesked, och att kräva att kunden omedelbart betalar alla utestående belopp, utan att det påverkar andra åtgärder som Handlaren kan vidta mot kunden i detta syfte.

Om en tidsfrist för betalning skulle löpa ut kommer kunden att vara skyldig att omedelbart betala alla utestående belopp till handlaren, utan att det påverkar eventuella andra åtgärder som handlaren kan vidta mot kunden i detta syfte.

Beställningar ska inte anses vara betalda förrän handlaren faktiskt har fått de belopp som kunden är skyldig att betala.

Om betalningsvillkoren ovan inte uppfylls förbehåller sig handlaren dessutom rätten att avbryta eller annullera leveransen av alla pågående beställningar som kunden har gjort.

Handlaren får inte debitera kunden några extra kostnader, förutom de kostnader som uppstår vid användning av en betalningsmetod.

Artikel 5 – Tillhandahållande och leverans av produkter

Vid omedelbara köp levereras produkterna inom Frankrike och till de länder som anges på webbplatsen till den adress som kunden anger vid beställningen eller köpet.

Kunderna är ansvariga för att kontrollera med de lokala myndigheterna i sitt land för att ta reda på eventuella restriktioner för import eller användning av de produkter eller tjänster som de vill beställa.

Leverans innebär att kunden får fysisk besittning eller kontroll över produkten.

Förutom i vissa specialfall (t. ex. om en eller flera produkter inte är tillgängliga) levereras alla beställda produkter i en enda leverans.

Handlaren förbinder sig att göra allt som står i dess makt för att leverera de produkter som kunden beställt inom de tidsfrister som anges ovan. Dessa tidsfrister är dock bara uppskattningar. Om de beställda produkterna fortfarande inte har levererats 30 dagar efter det angivna leveransdatumet av någon annan anledning än force majeure eller kundens fel, kan kunden annullera beställningen per post i enlighet med artiklarna L216-2, L216-3 och L241-4 i den franska konsumentlagen. Alla belopp som kunden har betalat kommer att återbetalas senast fjorton dagar efter avtalets upphörande, minus eventuella ersättningar eller avdrag.

Leveranserna sker med en oberoende transportör till den adress som kunden angett vid beställningen, förutsatt att adressen är lättillgänglig.

Om kunden begär att beställningen ska levereras av en valfri transportör ska leveransen anses vara slutförd när handlaren överlämnar produkterna till transportören och transportören har accepterat produkterna utan förbehåll. Kunden erkänner därför att ansvaret för leveransen ligger hos transportören och avstår från rätten att lämna in ett garantianspråk mot handlaren i händelse av att beställningen inte levereras.

Om kunden lämnar in en särskild skriftlig begäran till säljaren om förpackning eller transport av de beställda produkterna, kommer de tillhörande kostnaderna att faktureras separat på grundval av en skriftlig uppskattning som godkänts av kunden.

Kunden måste kontrollera alla levererade produkters skick. Kunden har 48 timmar på sig från leveranstidpunkten för att lämna in ett skriftligt klagomål eller en reklamation (per post, e-post eller fax) om de levererade produkternas bristande överensstämmelse eller synliga fel (t. ex. en skadad eller öppnad förpackning), tillsammans med alla relevanta styrkande dokument (särskilt foton). Efter denna period, och om ovanstående formaliteter inte uppfylls, ska produkterna anses vara korrekta och fria från synliga defekter och ingen reklamation ska accepteras av Handlaren.

Handlaren ska så snart som möjligt och på egen bekostnad återbetala eller ersätta alla levererade produkter vars bristande överensstämmelse eller synliga eller dolda defekter vederbörligen bevisats av kunden, i enlighet med riktlinjerna i artiklarna L217-4 och följande. i den franska konsumentlagen och dessa allmänna villkor (i synnerhet ”garantier”).

Kunden erkänner därför att ansvaret för leveransen ligger hos transportören och avstår från rätten att lämna in ett garantianspråk mot handlaren i händelse av att beställningen inte levereras.

Artikel 6 Överföring av äganderätt Överföring av risker

Överföringen av äganderätten till Handelsföretagets produkter till kunden, oavsett om det sker genom ett omedelbart köp eller en beställning, ska ske först när Handelsföretaget har mottagit den fullständiga betalningen för beställningen från kunden, oavsett leveransdatum för de beställda produkterna.

Om kunden väljer sin egen transportör oberoende av handlaren ska risköverföringen ske i det ögonblick då de beställda produkterna levereras av handlaren till den transportör som kunden valt. I annat fall, oavsett datum för överföring av äganderätten till produkterna, ska överföringen av riskerna för förlust och skada i samband med produkterna inte äga rum förrän kunden tar produkterna i fysisk besittning. Med andra ord tar handlaren på sig riskerna för förlust och skada i samband med de levererade produkterna.

Artikel 7 – Handlarens ansvar – Garanti

De produkter som erbjuds av Handlaren uppfyller alla tillämpliga franska bestämmelser och är lämpliga att användas av icke-professionella.

Rättsliga garantier

Alla produkter som säljs av återförsäljaren omfattas av följande lagstadgade garantier utan extra kostnad:

 • den lagstadgade garantin mot bristande överensstämmelse, för produkter som är synligt skadade eller defekta eller som inte motsvarar det omedelbara köpet eller beställningen;
 • den lagstadgade garantin mot dolda fel som beror på ett konstruktions-, material- eller produktionsfel som påverkar de levererade produkterna och gör dem olämpliga för användning enligt de
 • villkor som anges nedan och definieras i bilagan till dessa allmänna villkor (”Garantier mot bristande överensstämmelse och dolda fel”).

Inom ramen för den lagstadgade garantin mot bristande överensstämmelse har kunden en period på två år från och med leveransdatumet för en beställning för att vidta åtgärder mot handlaren; kunden kan välja mellan en reparation och ett utbyte av den bristande produkten, med förbehåll för de kostnadsvillkor som anges i artikel L217-9 i den franska konsumentlagen; kunden är inte skyldig att tillhandahålla bevis för bristande överensstämmelse under tjugofyra månader efter leverans av produkten, utom när det gäller begagnade varor, för vilka denna period är fastställd till sex månader (artikel 217-7 i den franska konsumentlagen).

Den lagstadgade garantin mot bristande överensstämmelse tillämpas oberoende av eventuella försäljningsgarantier som kan omfatta produkten.

Kunden kan också besluta att lämna in ett garantianspråk för dolda fel i enlighet med artikel 1641 i den franska civillagen; i detta fall kan kunden välja mellan att häva försäljningen och att minska försäljningspriset i enlighet med artikel 1644 i den franska civillagen.

För att kunna göra en reklamation måste kunden skriftligen informera Handlaren om de produkter som inte överensstämmer med kraven inom ovan nämnda tidsfrister och returnera de defekta produkterna till butiken i samma skick som när de mottogs, med alla medföljande delar (tillbehör, förpackningar, bruksanvisningar, etc. ).

Handlaren ska återbetala eller ersätta de produkter eller delar som omfattas av garantin och som anses vara avvikande eller defekta. Om produkterna har levererats kommer fraktkostnaderna (från fakturan) att återbetalas, medan eventuella returfraktkostnader kommer att återbetalas mot uppvisande av respektive returdokument.

Återbetalningar för produkter som inte överensstämmer med kraven eller produkter med dolda fel kommer att göras så snart som möjligt och senast 30 dagar efter det att Handlaren upptäckt den bristande överensstämmelsen eller det dolda felet.

Återbetalningen sker med check eller direkt till kundens bankkonto.

Handlaren ska inte hållas ansvarig i följande fall:

 • bristande överensstämmelse med lagstiftningen i det land där produkterna levereras, vilket är upp till kunden att kontrollera;
 • missbruk, yrkesmässig användning, vårdslös användning eller bristande underhåll från kundens sida, samt normalt slitage, olyckor och force majeure.Garantin täcker inte:
 • skador grund av onormal användning eller användning som faller utanför tillämpningsområdet för instruktionerna;
 • skador som orsakats av olyckor eller försummelse;
 • skador som orsakats av felaktig rengöring (dvs. utan att följa instruktionerna i bruksanvisningen);
 • skador som orsakas av att laddningsfodralet sköljs eller sänks ner i vatten;
 • skador orsakade av blixtnedslag;
 • obehörigt underhåll, inklusive alla försök att öppna, reparera eller modifiera en enhet.

Försök aldrig att öppna Kegeltränaren eller laddningsfodralet.

För att lämna in ett garantianspråk, vänligen kontakta kundtjänsten hos det företag från vilket du köpte produkterna.

Under alla omständigheter är garantien från återförsäljaren begränsad till återbetalning eller utbyte av produkter som inte överensstämmer med kraven eller är defekta.

För att kunna dra nytta av dessa försäljningsgarantier måste kunden ha fakturan för de köpta produkterna i sin ägo.

Kommersiell garanti

De produkter som säljaren levererar omfattas av en extra kommersiell garanti på 3 år för uppenbart defekta produkter.

För att aktivera den kommersiella garantin måste kunden skriftligen informera säljaren om att produkterna fungerar dåligt inom tre år och returnera eller återlämna de defekta produkterna till butiken i samma skick som när de togs emot.

Säljaren reparerar eller ersätter produkter eller delar under garantin som visat sig vara defekta.

Säljaren är inte ansvarig i följande fall vid missbruk, yrkesmässig användning, försummelse eller bristande underhåll från kundens sida, samt vid normalt slitage av produkten, olyckshändelse eller force majeure.

Den kommersiella garantin täcker inte :

 • Skador som orsakats av onormal användning eller användning utanför den ursprungliga avsedda användningen,
 • skador som orsakats av vårdslöshet eller olycka,
 • skador orsakade av felaktig rengöring som inte följer instruktionerna,
 • skador orsakade av nedsänkning eller sköljning av påfyllningslådan,
 • skador som orsakats av en elektrisk storm,
 • obehörigt underhåll, varje försök att öppna, reparera eller modifiera en enhet.

Försök aldrig att öppna sensorn eller påfyllningslådan.

För att utlösa garantin kontaktar du säljarens kundtjänst som registrerar ditt krav.

Säljarens garanti är under alla omständigheter begränsad till utbyte eller reparation av defekta produkter.

För att kunna utnyttja garantin är det nödvändigt att behålla produktens inköpsfaktura.

Artikel 8 – Immateriella rättigheter – Databehandling och rättigheter

8. 1 – Immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen är Handelsföretagets och dess partners egendom och skyddas av fransk och internationell lagstiftning om immateriella rättigheter.

All reproduktion av detta innehåll, helt eller delvis, är strängt förbjuden och kan betraktas som förfalskning.

Dessutom förblir handlaren ensam ägare till immateriella rättigheter för alla fotografier, presentationer, studier, ritningar, modeller, prototyper osv. (även de som begärs av kunden) som produceras för att uppfylla avtalet med kunden. Kunden får därför inte använda eller reproducera dessa fotografier, presentationer, studier, ritningar, modeller, prototyper osv. utan uttryckligt skriftligt tillstånd från handlaren, vilket kan åtföljas av en begäran om ersättning.

8. 2 Databehandling och rättigheter

I enlighet med den franska dataskyddslagen av den 6 januari 1978 måste personuppgifter begäras från kunden för att kunna behandla beställningar och skapa fakturor.

Dessa uppgifter kan överföras till partners till handlaren som anlitas för att hjälpa till med utförande, behandling, hantering och betalning av beställningar.

Behandlingen av uppgifter som erhålls via webbplatsen uppfyller alla lagstadgade krav skydd av personuppgifter, särskilt tack vare ett datasystem som ger ett optimalt skydd av sådana uppgifter.

I enlighet med gällande franska och europeiska bestämmelser kan kunden när som helst utöva sin rätt att tillgång till, rätta, radera eller invända mot behandlingen av sina personuppgifter, eller återanvända sina personuppgifter för sina egna ändamål.

Dessa rättigheter kan utövas i enlighet med de villkor som anges webbplatsen.

8. 3 Bevisning och arkivering

Om inget annat bevisas ska FIZIMED:s digitala loggar betraktas som bevis för alla utbyten, beställningar, betalningar och transaktioner mellan parterna.

FIZIMED arkiverar alla inköpsorder och fakturor på sina servrar (på begäran kan en kopia levereras till kunden mot en avgift).

Artikel 9 – Oförutsägbara omständigheter

Enligt artikel 1195 i den franska civillagen kan den part som inte har gått med att ta sig risken, om en förändring av omständigheterna som inte kunde förutses när avtalet ingicks, gör det alltför betungande för den part som inte har gått med att ta sig risken, begära att dess medkontrahent omförhandlar avtalet.

Om de ändrade omständigheterna som inte kunde förutses när avtalet ingicks är permanenta eller varar i mer än 30 dagar, kommer avtalet att sägas upp i enlighet med villkoren iUppsägning grund av force majeure

Artikel 10 – Tvångsverkställighet

I motsats till bestämmelserna i artikel 1221 i den franska civillagen är parterna överens om att den part som drabbas av underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter inte ska ha rätt att begära tvångsinlösen av avtalet om någon av parterna inte uppfyller sina skyldigheter.

Om någon av de skyldigheter som åligger den andra parten inte uppfylls, kan den part som drabbas av den bristande uppfyllelsen begära att avtalet sägs upp i enlighet med de villkor som anges iUppsägning av avtalet

Artikel 11 Undantag vid utebliven prestation

Enligt artikel 1219 i den franska civillagen får endera parten vägra att fullgöra sina skyldigheter om den andra parten vägrar att fullgöra sina skyldigheter och denna underlåtenhet är tillräckligt allvarlig, dvs. att den kan äventyra det fortsatta genomförandet av avtalet eller rubba den ekonomiska balansen i grunden. Upphävandet av avtalet ska träda i kraft omedelbart efter det att den försumliga parten har mottagit en underrättelse om försummelse från den andra parten där det anges att den har för avsikt att tillämpa undantaget för underlåtenhet att fullgöra avtalet länge den försumliga parten inte åtgärdar försummelsen i fråga, och som skickats med rekommenderat brev med mottagningsbevis eller med något annat varaktigt skriftligt medium som ger möjlighet att bevisa att det har skickats.

Enligt artikel 1220 i den franska civillagen kan detta undantag för underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter även användas som en förebyggande åtgärd om det är uppenbart att en av parterna inte kommer att fullgöra sina skyldigheter inom den angivna tidsfristen och konsekvenserna av denna underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter är tillräckligt allvarliga för den part som drabbas av överträdelsen.

Den part som vidtar en sådan åtgärd tar sig alla risker som följer med den.

Upphävandet av avtalet ska träda i kraft omedelbart efter det att den part som antas vara i dröjsmål har mottagit en underrättelse från den andra parten om sin avsikt att tillämpa det förebyggande undantaget för underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter till dess att den part som antas vara i dröjsmål fullgör sina skyldigheter som sannolikt inte kommer att fullgöras inom den fastställda tidsfristen, och som skickats med rekommenderat brev med mottagningsbevis eller med något annat varaktigt skriftligt medium som ger möjlighet att bevisa att det har lämnats in.

Om försummelsen är permanent eller varar i mer än sex månader från dagen för underrättelsen med rekommenderat brev, kommer avtalet att sägas upp i enlighet med villkoren iUppsägning grund av avtalsbrott

Artikel 12 Force majeure

Parterna ska inte hållas ansvariga i händelse av att en underlåtenhet eller en försening av fullgörandet av deras skyldigheter, som beskrivs i detta avtal, beror force majeure enligt definitionen i artikel 1218 i den franska civillagen.

Den part som drabbas av force majeure ska omedelbart informera den andra parten om att den inte kan fullgöra sina skyldigheter och ska kunna styrka force majeure. Den andra parten får under inga omständigheter betrakta detta uppskjutande av skyldigheterna som en grund för att göra anspråk att skyldigheterna i fråga inte fullgörs eller begära ersättning för förseningen.

Skyldigheterna i fråga upphävs under den tid som force majeure pågår, länge den är tillfällig. När force majeure upphör ska parterna därför göra allt för att snart som möjligt återuppta det normala fullgörandet av sina avtalsförpliktelser. Den part som drabbats av force majeure ska därför informera den andra parten om sin förmåga att återuppta sina skyldigheter genom rekommenderat brev med mottagningsbevis eller någon annan utomrättslig handling. Om hindret är permanent kommer avtalet helt enkelt att sägas upp i enlighet med de villkor som definieras iUppsägning grund av force majeure

Artikel 13 – Uppsägning av avtalet

13. 1 Uppsägning grund av avtalsbrott

Enligt artikel 1224 i den franska civillagen får en part, om den andra parten inte fullgör sina skyldigheter på ett tillräckligt allvarligt sätt, underrätta den senare genom rekommenderat brev med mottagningsbevis om att avtalet har upphört att gälla på grund av överträdelse, 30 dagar efter det att en formell begäran om att fullgöra skyldigheterna har lämnats in och fortfarande inte har hörsammats.

13. 2 – Uppsägning på grund av force majeure

Det är uttryckligen överenskommet att parterna har full rätt att säga upp detta avtal på grund av force majeure, utan uppsägning eller formaliteter.

13. 3 Gemensamma bestämmelser om uppsägning

Vardera parten förbinder sig att ersätta den andra parten för alla tjänster som har utbytts mellan avtalets ingående och dess upphörande och som har varit nödvändiga för att genomföra det.

Den skadelidande kan i alla fall begära skadestånd i domstol.

Artikel 14 – Tillämplig lag – Språk

Parterna bekräftar uttryckligen att dessa allmänna villkor och alla transaktioner som följer av dem är underställda och regleras av fransk lag.

Dessa allmänna villkor var ursprungligen skrivna franska.

I händelse av en tvist ska den franska versionen ha företräde framför alla översatta versioner.

Artikel 15 Tvister

Alla tvister som rör giltigheten, tolkningen, genomförandet, avslutandet och följderna av försäljnings- och köptransaktioner som ingåtts i enlighet med dessa allmänna villkor och som inte kan lösas mellan handlaren och kunden, kommer att skickas till en domstol för att lösas.

I händelse av en tvist kan kunden tillgripa traditionell medling, särskilt från den franska kommissionen för konsumentmedling (artikel L612-1 i den franska konsumentlagen) eller branschspecifika medlingsorganisationer, eller någon annan tvistlösningsmetod (t. ex. förlikning).

Artikel 16 – Information före avtalstillfället – Kundens godkännande

Innan kunden köper en produkt bekräftar han/hon att han/hon har fått information om dessa allmänna villkor och all information enligt artikel L221-5 i den franska konsumentlagen, särskilt följande information, ett tydligt och begripligt sätt:

 • produktens viktigaste egenskaper;
 • priset produkterna samt eventuella ytterligare kostnader (t. ex. leverans);
 • vid leverans, leveransdatum eller den tid det kommer att ta för produkten att levereras;
 • information om köpmannens identitet, inklusive postadress, e-postadress, telefonnummer och tillämplig verksamhet;
 • information om de rättsliga och avtalsmässiga garantierna och villkoren för att lämna in garantianspråk;
 • det digitala innehållets funktionalitet och, i förekommande fall, dess driftskompatibilitet;
 • möjligheten att anlita en traditionell medlare i händelse av en tvist.

Varje fysisk person (eller juridisk person) som gör en beställning (inklusive omedelbara köp) bekräftar uttryckligen att han eller hon accepterar och godkänner dessa allmänna villkor fullt ut, samt att han eller hon är skyldig att betala för de beställda produkterna. Kunderna avstår särskilt från rätten att lämna in dokument till handlaren som skulle kunna befria dem från dessa skyldigheter.

Tillägg I – Garantier mot bristande överensstämmelse och dolda fel

Article L217-4 of the French Consumer Code

Handlaren är avtalsmässigt bunden att leverera produkter som överensstämmer med kraven och är därför ansvarig för eventuella avvikelser vid leveranstillfället. Handlaren är också ansvarig för bristande överensstämmelse som beror förpackning, monteringsanvisningar eller installation när den sistnämnda utfördes av handlaren som en del av avtalet eller övervakades av handlaren.

Artikel L217-5 i den franska konsumentlagen

Produkterna måste motsvara liknande produkter i fråga om användning och, i förekommande fall, motsvara den beskrivning som tillhandahålls av handlaren samt ha de egenskaper som presenterats för kunden i form av prover, prototyper eller kommunikationsmaterial (särskilt reklam och etiketter) av handlaren, producenten eller en representant för handlaren.

I annat fall måste produkterna ha de egenskaper som definieras i samförstånd mellan parterna eller vara lämpliga för en särskild användning som begärs av kunden och som valideras av säljaren.

Artikel L217-12 i den franska konsumentlagen

Kunderna kan göra anspråk ersättning för bristande överensstämmelse i upp till två år efter att produkten levererats.

Artikel L217-16 i den franska konsumentlagen

Om kunden inom den period av försäljningsgaranti som beviljades kunden vid köpet eller reparationen av produkten begär en renovering av handlaren som omfattas av garantin, kommer varje passivitet från handlarens sida sju dagar eller mer att läggas till den återstående garantitiden. Denna period börjar löpa från och med datumet för kundens begäran eller det datum kunden gör produkten tillgänglig för reparation, om detta datum infaller senare.

Artikel 1641 i den franska civillagen

Handlaren är ansvarig för dolda fel som gör en produkt olämplig för den avsedda användningen eller som försvårar användningen mycket att kunden inte skulle ha köpt produkten eller skulle ha begärt en rabatt om han eller hon hade känt till de dolda felen. Handlaren är ansvarig för dolda fel som gör en produkt olämplig för den avsedda användningen eller som försvårar användningen mycket att kunden inte skulle ha köpt produkten eller skulle ha begärt en rabatt om han eller hon hade känt till de dolda felen.

Artikel 1648. 1 i den franska civillagen

Kunderna kan göra anspråk ersättning för fel i upp till två år efter det att felet upptäcktes.

 

GTC uppdaterad den 07/19/2022

Rotera skärmen för en bättre upplevelse